STATUT

Bractwa Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bractwo Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk, w dalszych postanowieniach Statutu określane jako Bractwo, nawiązuje do istniejącego wcześniej Bractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy kościele pw.

Najświętszej Maryi Panny w Pobiedziskach, które poświadczają bulle papieży: Innocentego X z 1653 roku i Benedykta XIV z 1758 roku. Inspiracją do powstania ówczesnego Bractwa stały się "Objawienia Matki Bożej na drzewie głogu" i czczony przez wiernych Obraz Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk. Kult Matki Bożej został afiliowany w 1808 roku przez komisję biskupią do kościoła św. Michała Archanioła w Pobiedziskach. Przeniesiony w tym samym czasie słynący łaskami obraz znajduje się w  ołtarzu bocznym.

§ 2

Bractwo jest stowarzyszeniem prywatnym wiernych, podlegającym kompetentnej władzy duchownej. Nie posiada ono osobowości prawnej.

§ 3

Działalność Bractwa reguluje niniejszy Statut oraz Kodeks Prawa Kanonicznego.

§ 4

Siedziba Bractwa mieści się w Pobiedziskach, przy Parafii rzymskokatolickiej pw.

św. Michała Archanioła. Swoją działalność może ono prowadzić na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

§ 5

Bractwo ma prawo używania własnych pieczęci i odznak. W czasie uroczystości kościelnych Członkowie Bractwa mogą występować w jednolitych strojach, zatwierdzonych przez Zebranie Członków.

§ 6

Bractwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, a także łączyć się w związki za zgodą władzy erygującej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

 1. Bractwo jest stowarzyszeniem apostolskim, które stawia sobie za cel:

  1. szerzenie Chwały Bożej;

  2. wynagradzanie Bogu za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi w duchu Objawień Fatimskich;

  3. szerzenie nabożeństwa do Maki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk;

  4. apostolstwo świeckich przez przykład wiary i uczynki miłosierdzia

 2. Powyższe cele Bractwo realizuje przez:

  1. uczestnictwo w nabożeństwach ku czci Matki Bożej Łaskawej Pani

     Pobiedzisk, a w sposób szczególny przez przygotowanie uroczystości

     ku czci Matki Bożej Łaskawej;

 1. włączanie się w działalność duszpasterską parafii;

 2. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych wydarzeń;

 3. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, i innej, realizującej cele statutowe.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkami Bractwa mogą być osoby fizyczne, zarówno osoby świeckie, jak i

    konsekrowane oraz duchowni.

2. Do Bractwa może wstąpić każdy, kto ma szczerą intencję służenia Bogu i

    żywi cześć do Matki Bożej, cieszy się dobrą opinią i ma uregulowane życie  

    sakramentalne (do Bractwa nie mogą należeć osoby pozostające w związku  

   niesakramentalnym, gdzie nie ma żadnej przyczyny uniemożliwiającej

   zawarcie przymierza małżeńskiego).

3. Członkiem może być osoba, która akceptując statut Bractwa złoży na piśmie

    prośbę o przyjęcie do Bractwa i zostanie wpisana do Księgi Bractwa.

4. Przyjęcie do Bractwa od strony formalnej ma miejsce na spotkaniu Członków

   Bractwa.

5. Przyjęcie uroczyste do Bractwa i udzielenie błogosławieństwa ma miejsce w

    kościele parafialnym, przy którym Bractwo działa.  

 

§ 9

Członkowie Bractwa mają obowiązek uczestniczyć w działalności Bractwa i przestrzegać jego statutu i uchwał.

§ 10

Przynależność do Bractwa nie pociąga za sobą żadnych nakazów obowiązujących pod karą grzechu. Wstępującym do Bractwa zaleca się:

 1. żyć w stanie łaski uświęcającej;

 2. uczestniczyć w pełni we Mszy św.;

 3. czytać Pismo św. i żyć na co dzień słowem Bożym;

 4. w miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w życiu swej parafii;

 5. praktykować nabożeństwo do Matki Bożej.

 6. nosić Cudowny Medalik lub Szkaplerz.

§ 11

Działalność Bractwa oparta jest o pracę społeczną członków. Ewentualne zobowiązania Bractwa na rzecz innych podmiotów będą pokrywane z majątku Bractwa, na który składają się dobrowolne składki jego członków.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE BRACTWA

§ 12

Władze Bractwa stanowią następujące gremium i osoby:

1.Zebranie Członków

2.Moderator i jego zastępca

3.Opiekun Duchowy, którym jest urzędujący proboszcz Parafii pw. św.

 Michała Archanioła w Pobiedziskach. Wszystkie spotkania Bractwa odbywają się w budynkach parafii w/w.

§ 13 1.Zadaniami własnymi Zebrania Członków są:

1) Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Bractwa; 2) Uchwalanie zmian statutu;

3) Wybór Moderatora.

2. Zebranie Bractwa zostaje zwołane przez Moderatora przynajmniej raz do         roku, podczas którego Moderator przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności Bractwa.

§ 14

1.Moderatora i jego zastępcę wybiera Zebranie Członków Bractwa na okres

   pięciu lat. Wybór ten wymaga zatwierdzenia przez Proboszcza parafii pw. św.

   Michała Archanioła w Pobiedziskach

2. Moderator kieruje zwyczajną pracą Bractwa. Do głównych jego zadań należy:

 1. Zwoływanie okresowych spotkań Bractwa;

 2. Koordynacja działań Bractwa;

 3. Popularyzacja Bractwa;

 4. Reprezentowanie Bractwa;

 5. Powołanie, po konsultacji z Duchowym Opiekunem, Sekretarza Bractwa, do którego zadań należy prowadzenie m.in. Kroniki Bractwa.

§ 15

 1. Opiekunem Duchowym Bractwa jest Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach.

2.  Do zadań Opiekuna Duchowego należy:

 1. Duchowa opieka nad członkami Bractwa;

 2. Recenzowanie wydawanych przez Bractwo publikacji.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK i FUNDUSZE

§ 16

 1. Bractwo jako Stowarzyszenia prywatne wiernych, nie ukonstytuowane jako

osoba prawna, jako takie nie może być przedmiotem obowiązków i praw. Jednakże wierni w nim zrzeszeni mogą wspólnie zaciągać zobowiązania oraz jako współwłaściciele i współposiadacze nabywać i posiadać uprawnienia i dobra. Wspomniane prawa i obowiązki mogą wykonywać przez zleceniobiorcę czyli pełnomocnika (por. kan. 310 KPK).

 1. W przypadku zakończenia przez Bractwo swej działalności, dobra ruchome i

dokumentacja winny zostać przekazane parafii, przy której mieści się siedziba Bractwa.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 17

Statut wchodzi w życie z chwilą podpisania go przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego.

Zatwierdzam powyższe Statuty

(podpis)

Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita gnieźnieński

Prymas Polski

Gniezno w Uroczystość Św. Wojciecha  dnia 21 kwietnia Roku Pańskiego 2019

L.dz. 701/2019/P

D E K L A R A C J A

 

  Ja……………………………………………………. urodzony/a......................w..............................................

    (imię nazwisko)                                                      (rok)                       (miejsce urodzenia)

  zamieszkały/a……………………….............…………………………………......................................................

                                                      (adres)

  …………………………….......................................................…………………………………………………………….

                                           (uczeń, student, zawód)

  pragnę wstąpić do Bractwa Matki Bożej Łaskawej Pani Pobiedzisk.

 

  Data zgłoszenia………….......……………..…Podpis................................................................